Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) si Vás dovolujeme informovat, že firma Piešťanský X-Force a.s. jako povinný subjekt zřídil pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

Možnosti podání oznámení:

1. písemně na adresu:

Piešťanský X-Force a.s.
Družstevní 442, 753 01 Hranice
korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“
nebo e-mailem: whistleblower@x-force.cz

2. telefonicky:   

+420 733 739 433

3. osobně-ústně:       

Na základě žádosti v přiměřené lhůtě paní Veronice Klvaňové.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Směrnice. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti této Směrnice.

Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé a musí být dle Směrnice oprávněn takovéto oznámení učinit.