Ochrana osobních údajůSpolečnost Piešťanský X-Force, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
Společnost Piešťanský X-Force a.s. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, následně po dobu nezbytnou k uplatnění práv a splnění povinností ze smluvního vztahu a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy.


Základní účely zpracování osobních údajů:

  • plnění smlouvy a poskytování služeb
  • zajištění provozních činností
  • účetní a daňové účely
  • vymáhání pohledávek
  • splnění právní povinnosti
  • přímý marketing
  • ochrana majetku a osob

Rozsah zpracování osobních údajů:
Společnost Piešťanský X-Force a.s.:

~ zpracovává osobní (identifikační) údaje druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace zboží či služby, platební informace apod.)​

~ získává osobní údaje přímo od subjektu údajů při uzavírání smlouvy. S ohledem na smluvní charakter vzájemných vztahů je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Ochrana osobních údajů je společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnými právními předpisy. Stejné zabezpečení vyžaduje společnost Piešťanský X-Force a.s. také od zpracovatelů osobních údajů

~ nemůže uzavřít příslušnou smlouvu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy

~ instalovala v areálu provozovny kamerové systémy za účelem zajištění ochrany majetku společnosti, zaměstnanců a obchodních partnerů a ochrany života a zdraví osob . O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány


Zpracovatelé a příjemci:
Společnost Piešťanský X-Force a.s. je oprávněna pověřit pro zajištění výše popsaných účelů výkonem určité činnosti, při níž může docházet ke zpracování osobních údajů, třetí osobu. Tato osoba se pak v některých případech stává zpracovatelem osobních údajů. Může jít zejména o poskytovatele účetních, právních, poštovních a IT služeb.
Společnost Piešťanský X-Force a.s.: je oprávněna předat osobní údaje dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jejích oprávněných zájmů.


Práva subjektu údajů:
Ve vztahu k osobním údajům může subjekt údajů uplatnit:

~ právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se subjektu údajů týkají

~  právo na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné

~  právo na výmaz nebo omezení zpracovávání osobních údajů, pokud jsou splněny   podmínky dané právními předpisy

~  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se subjektu týkají

~  právo na přenesení osobních údajů k jinému správci

~  právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, pokud se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy